top of page

Voorwaarden

Artikel 1 | DOMEIN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties die ‘Itium SRL’ met klanten aangaat. De klant is elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met ‘Itium SRL’. De volgende voorwaarden sluiten alle andere uit. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden van derden zijn zonder kracht.

Artikel 2 | AANBIEDING, BESTELLEN, RESERVEREN
Aanbiedingen kunnen persoonlijk aan de klant worden overhandigd of via: fax, e-mail en post. De aanbiedingen van 'Itium SRL' zijn vrijblijvend en vrijblijvend, (behoudens uitzonderingen) zijn geldig gedurende 15 kalenderdagen vanaf de datum van publicatie en zijn opgesteld onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de apparatuur of het personeel dat nodig is voor hun prestaties. De bestelling van de klant wordt door 'Itium SRL' uitgevoerd nadat de klant de door 'Itium SRL' opgestelde offerte, gedateerd en voor akkoord ondertekend, heeft teruggestuurd en de controles op de beschikbaarheid van materialen en personeel door 'Itium SRL' zijn uitgevoerd. De handtekening vormt de aanvaarding door de klant van het contract en de algemene voorwaarden van 'Itium SRL'. Indien nodig kan naast of in plaats van het aanbod een proforma worden opgesteld. Bij ondertekening van de offerte of proforma verbindt de klant zich ertoe het voorschot (zie Art.3) zo snel mogelijk te betalen. Bestellingen en reserveringen kunnen door de klant worden gedaan via: telefoon, fax, e-mail, website, post of bezoek aan onze vestigingen. Voor bepaalde bestellingen voor nieuwe of gebruikte apparatuur kan een inkooporder worden opgesteld en voor alle reserveringen voor huurapparatuur wordt een inkooporder opgesteld. Indien de in dit artikel gevraagde formaliteiten niet of gedeeltelijk door de klant worden vervuld, behoudt 'Itium SRL' zich het recht voor om het aanbod als nietig te beschouwen.

 

Artikel 3 | BORG
Al onze aanbiedingen gaan gepaard met een te betalen aanbetaling, betaling van deze aanbetaling dient zo spoedig mogelijk te geschieden. Tenzij anders door ons aangegeven bedraagt de aanbetaling voor alle reserveringen 50% van het totaalbedrag inclusief BTW behalve voor huurreserveringen inclusief 31 december waar de aanbetaling dan 100% van het totaalbedrag inclusief BTW bedraagt.

 

Artikel 4 | BORGTOCHT
Voor elk vertrek van huurmateriaal kan een waarborgsom gevraagd worden, waarvan het bedrag geval per geval wordt vastgesteld. Deze waarborgsom wordt ten laatste bij aanvang van de huur gestort en zal aan de huurder worden terugbetaald. na inspectie van de apparatuur door onze zorg en indien geen onregelmatigheid wordt geconstateerd.

Artikel 5 | ORDER BEVESTIGING
De orderbevestiging wordt opgesteld door 'Itium SRL' en wordt alleen aan de klant overhandigd, persoonlijk of via: fax, e-mail en post, als artikel 2 en artikel 3 zijn gerespecteerd. Dit document vormt het bewijs dat het aanbod wederzijds aanvaard is en dat alle administratieve en financiële formaliteiten zijn vervuld.

Artikel 6 | VERKOOP - Eigendomsvoorbehoudclausule - Garantie
Indien de apparatuur wordt geleverd vóór volledige betaling van de prijs, gaat het risico over op de koper op het moment van levering (inclusief het transport van de apparatuur) en blijft de verkochte apparatuur de exclusieve eigendom van 'Itium SRL' tot 'een volledige betaling van de prijs in hoofdsom, accessoires, rente en kosten. De verkoop van gebruikte apparatuur vindt plaats zonder enige garantie.

Artikel 7 | VERKOOP - Betaling van de prijs - Goedkeuring
Tenzij er bijzondere voorwaarden zijn, wordt de prijs van het verkochte materiaal bij levering volledig door de koper betaald. Elke koopwaar die niet binnen acht dagen na levering wordt afgekeurd, wordt geacht door de koper te zijn goedgekeurd. In geval van schade wordt het materiaal op kosten van de koper in de originele verpakking teruggestuurd.

Artikel 8 | BETALING VAN DE PRIJS
Klachten of geschillen over het factuurbedrag dienen schriftelijk te worden vastgelegd en zijn niet meer ontvankelijk vanaf de achtste kalenderdag na factuurdatum. Elke niet-betaling geeft 'Itium SRL' het recht om eventuele vervolgleveringen op te schorten en/of de teruggave te eisen van al het materiaal dat aan de klant ter beschikking is gesteld. Het ter beschikking gestelde materiaal blijft het exclusieve eigendom van ‘Itium SRL’. In geval van niet-betaling van de prijs op de contractueel overeengekomen vervaldag wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd, met een vertragingsrente van 13% en eventuele aanmaningskosten.

Artikel 9 | VERHUUR - Uit- en terugbrengen van materiaal
Op de leveringsbon die bij elke vrijgave van het materiaal moet worden afgegeven, wordt de datum van afhaling vermeld, evenals de teruggavedatum vermeld in de aanbieding. Het verwijderde materiaal wordt geacht in goede staat te verkeren. De klant is verplicht het gehuurde materiaal terug te bezorgen op de datum vermeld op de leveringsbon. Elke vertraging bij het retourneren van geleverde apparatuur moet schriftelijk worden gemeld. De klant verbindt zich ertoe het materiaal compleet, schoon, zonder gebreken en opgeruimd terug te geven. ‘Itium SRL’ behoudt zich het recht voor om na ontvangst een gedetailleerd onderzoek uit te voeren op het geretourneerde materiaal. Ontvangst zonder voorafgaande kennisgeving houdt geen goedkeuring in van de volledigheid en staat van de geretourneerde goederen. De klant is verplicht om bij levering te controleren of de goederen compleet zijn en vrij van gebreken en, wanneer er een defect optreedt, dit onmiddellijk aan ‘Itium SRL’ te melden. Enkel de fysieke teruggave van de apparatuur naar onze vestigingen is een effectieve teruggave. Op basis van dit effectieve rendement worden eventuele meerkosten tegen het tarief van 'Itium SRL' berekend, per periode van 24 uur zonder rekening te houden met afnemende duurfactoren. Het verstrekken van een retourbon kan in geen geval de aanvaarding van de terugzending van goederen inhouden, behalve in termen van hoeveelheden. ‘Itium SRL’ behoudt zich het recht voor om een periode van 8 werkdagen te hebben om de apparatuur te testen. Voor elke schade, wijziging, vervuiling of wijziging veroorzaakt aan het materiaal en/of de accessoires ervan zal een factuur worden berekend bovenop het bedrag dat overeenkomt met de aanbieding en waarvan het bedrag het noodzakelijke zal zijn, tegen de op dat moment geldende marktprijs. teruggave van apparatuur, om de apparatuur in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Voor elke vertraging van meer dan 5 werkdagen bij het retourneren van de materialen wordt een factuur voor de ontbrekende artikelen in rekening gebracht tegen de vervangingskosten die van kracht zijn op de dag van de geplande retourzending van de goederen. In geen geval doet de facturatie van het materiaal de verplichting tot betaling van de huurfactuur teniet. Elke huurverlenging moet minimaal 24 uur vóór het eerste verstrijken van de huurperiode schriftelijk (fax of post) worden overeengekomen en moet schriftelijk worden bevestigd door ‘Itium SRL’.

Artikel 10 | VERHUUR - Wijze van vervoer
Afhankelijk van het type voertuigen en/of aanhangwagens dat nodig is voor het transport, kan slechts een deel van het materieel worden vervoerd:

1. open voertuig: alleen structuurtransport (Prolyte). 2. overdekt voertuig: transport van structuur, grote hefvoeten, PAR56-64, enz... 3. gesloten voertuig: alles wordt aanvaard.

Artikel 11 | VERHUUR – Verantwoordelijkheden
De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de apparatuur op zich vanaf het moment dat deze wordt opgehaald bij het bedrijf “Itium SRL” totdat deze volledig is geretourneerd. De klant verklaart de technieken te beheersen die nodig zijn voor de bediening van de hem ter beschikking gestelde apparatuur. Hij verklaart dat hij het gebruikt als een goede vader en voor het doel waarvoor het is ontworpen. Om dit te garanderen, moet de klant toegang tot de locatie van het evenement verlenen aan agenten van “Itium SRL”. ‘Itium SRL’ behoudt zich het recht voor om het huurcontract te beëindigen wegens overmacht in het geval dat de klant het risico loopt het gehuurde materiaal te beschadigen. ‘Itium SRL’ levert apparatuur die voldoet aan de huidige normen en die vóór elke verhuur wordt gecontroleerd. Door deze uitrusting te aanvaarden, doet de klant afstand van elk verhaal in geval van pech. In geval van pech is alleen 'Itium SRL' bevoegd om reparaties uit te voeren. De vervanging van een defect onderdeel kan geen aanleiding geven tot ontbinding, noch als voorwendsel dienen voor een actie tot schadevergoeding of huurvermindering. De klant is verplicht het gehuurde materiaal te dekken tegen “alle risico’s”, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de verhuurmaatschappij. Deze polis dekt, tegen de nieuwe vervangingswaarde, het materiaal tegen de risico's van diefstal, vandalisme, slecht weer, oproer, vernieling door welke oorzaak dan ook, inclusief het geval van overmacht. De huurovereenkomst wordt niet opgeschort en behoudt alle gevolgen in afwachting van reparatie of vervanging van beschadigde of gestolen apparatuur. In geval van verlies of diefstal zullen de onderneming(en) de verstrekte schadevergoeding rechtstreeks aan 'Itium SRL' betalen. De klant draagt alle schadelijke gevolgen van het gebruik van het gehuurde materiaal jegens alle personen of in het algemeen alle personen, zonder uitzondering. Zij doet uitdrukkelijk afstand van elk verhaal tegen ‘Itium SRL’ op deze rekening, ongeacht de persoon die de claim indient.

Artikel 12 | VRIJWARING
De klant verbindt zich ertoe om ‘Itium SRL’ onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen indien het gehuurde materiaal geheel of gedeeltelijk:

1. door een derde in beslag zou worden genomen. De klant verbindt zich er tevens toe om de beslagleggende partij ervan op de hoogte te stellen dat de apparatuur waarop de beslaglegging betrekking heeft, eigendom is van ‘Itium SRL’. 2. betrokken zou zijn bij een ongeval dat lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt, of bij een civiele en/of strafrechtelijke procedure. 3. om welke reden dan ook zou worden gevorderd, geleend, gestolen of schade zou lijden.

De verplichting om zich in rechte te verdedigen, evenals alle daaruit voortvloeiende kosten, zijn voor rekening van de klant. Deze laatste moet 'Itium SRL' echter alle documenten en/of gegevens bezorgen die deze nodig acht. Indien hij niet de eigenaar is van het gebouw waar de huurtoestellen zijn geïnstalleerd, verbindt de klant zich ertoe om op verzoek aan 'Itium SRL' de naam van de eigenaar, de pandhouder, hypotheekhouder of bevoorrechte schuldeiser mee te delen, zodat elke kennisgeving van gebruik kan worden gedaan. gemaakt.

Artikel 13 | DIENSTEN
Bij gebrek aan voorafgaande schriftelijke toestemming van 'Itium SRL' kan de klant of zijn vertegenwoordigers het personeel tewerkgesteld door 'Itium SRL' geen andere taak toevertrouwen dan waarvoor zij ter beschikking werden gesteld. De klant kan dus geen andere behandeling en/of gebruik van machines, gereedschappen, voertuigen of goederen verlangen. De opdrachtgever is als projectmanager verantwoordelijk voor de beveiliging op locatie en zorgt ervoor dat het personeel van ‘Itium SRL’ vooraf op de hoogte is van de beveiligingsinstructies. Behoudens andersluidend beding is de overeengekomen prijs voor de facturatie van diensten bestemd voor werkzaamheden zonder onderbreking. Indien om redenen die niet aan ‘Itium SRL’ kunnen worden toegeschreven, de werkzaamheden de in de bestelbon of offerte voorziene tijd overschrijden, zal het verschuldigde bedrag dienovereenkomstig worden aangepast. In geval van terbeschikkingstelling van personeel komt de burgerlijke aansprakelijkheid voorzien in artikel 1384 deel 3 van het Burgerlijk Wetboek volledig ten laste van de klant. De klant is als enige aansprakelijk voor schade of schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 14 | ANNULERING – Verbeurt
De klant heeft het recht om een verkoopovereenkomst tot 2 werkdagen vóór de leveringsdatum te beëindigen tegen betaling van een annuleringsvergoeding gelijk aan de waarde van de gevraagde aanbetaling; dit recht vervalt wanneer het de levering betreft van producten die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of gepersonaliseerd of die door hun aard snel kunnen bederven of verouderen. De klant heeft het recht om een huurcontract tot 2 werkdagen voor aanvang van de huur en/of dienst te beëindigen tegen betaling van annuleringskosten. Voor de geldigheid van de beëindiging is een schriftelijke vorm vereist. De verbeurdverklaring is verschuldigd op het moment van opzegging van de contractprijs wanneer de opzegging uiterlijk 10 werkdagen vóór aanvang van de huur en/of dienst plaatsvindt, en bedraagt het bedrag van de gevraagde aanbetaling met een minimum van 25% van de totale factuur. Voor de periode tussen 10 en 2 dagen vóór de geplande datum bedraagt de restitutie het bedrag van de gevraagde aanbetaling met een minimum van 50%. Na deze termijn zal elke annulering resulteren in de volledige betaling van de totale factuur door de klant. De opzegdatum is de datum van ontvangst door ‘Itium SRL’ van de opzeggingsbrief.

Artikel 15 | STRAFCLAUSULE
Voor elke vertraging in de uitvoering van de verplichtingen van de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling is een boetebeding verschuldigd. Het bedraagt 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 90 EUR.

Artikel 16 | ALGEMEEN - Toewijzing van bevoegdheden
Indien een van deze bepalingen nietig blijkt te zijn, nietig wordt of niet in de overeenkomst wordt opgenomen, wordt de geldigheid van alle andere bepalingen of overeenkomsten niet aangetast. Partijen verplichten zich een vervangende bepaling overeen te komen, die zo dicht mogelijk aansluit bij de wensen van partijen. In geval van geschillen of geschillen met betrekking tot de uitvoering en/of interpretatie van contracten gesloten tussen ‘Itium SRL’ en de klant, zijn de rechtbanken van Nijvel (België) exclusief bevoegd.

bottom of page